Reklamácia tovaru a záručná doba

  1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

  2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. ( Záručná doba pri reklamácii tovaru kúpeného právnickou osobou alebo fyzickou  osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru .)
  3. Záruka tovaru sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou montážou, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
  4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady.
  5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu  buď v papierovej podobe , alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info @tinydecor.eu. V každej zásielke je priložená faktúra- doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade  a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu : TinyDecor, s.r.o. , Horná 134/9, 925 53 Pata. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje mechanické poškodenie a nešetrné zaobchádzanie s tovarom. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o jej vybavení.
  6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné , včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  8. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením  reklamácie. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: info@tinydecor.eu.
  9. V prípade , že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.