VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.tinydecor.eu

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim na e-shope www.tinydecor.eu  VOP tvoria obsah kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a presnejšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu www.tinydecor.eu a kupujúceho. VOP sú v súlade zo zákonom.

Predávajúci (Obchodník)

TinyDecor s.r.o. so sídlom Horná 134/9, 92553 Pata, Slovensko, IČO: 51884151 DIČ: 2021 823 683, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: sro, vložka číslo:  42811/T tel.: +421 905 795 872, e-mail: info@tinydecor.eu ( ďalej len “predávajúci ” alebo “ prevádzkovateľ “ )

Kupujúci (Zákazník)

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom  internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

   Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

      Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Kupujúci súhlasí, že uzavretá kúpna zmluva sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.tinydecor.eu  a príslušnými právnymi predpismi. Podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru  
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru  
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Cena a objednávka tovaru 

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod). Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Táto cena bude uvedená v objednávke. 

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z technických príčin.  O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 14 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

III. Spôsoby platby

Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:
1. Platobnou Kartou vopred prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb
Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a
číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.

    (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

2. Bankovým Prevodom vopred v prípade platieb v mene EUR v SR na účet vedený vo FIO banke:                     

    IBAN: SK55 8330 0000 0026 0148 2649      SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX            
    (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

3.Bankovým prevodom vopred v prípade platieb v mene CZK v ČR na účet vedený vo FIO banke: 

   IBAN: SK55 8330 0000 0026 0148 2649 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
   (Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

O pripísaní platby na náš účet vás budeme informovať. Tovar zasielame až po prijatí úhrady. Pri využití tohto typu platby je potrebné zohľadniť dĺžku medzibankového prevodu. Pre hladké vybavenie vašej objednávky odporúčame pridať k údajom platby príslušný variabilný symbol. 

IV. Storno, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý nakupuje na www.tinydecor.eu, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je to popísané nižšie.

Storno objednávky zo strany kupujúceho.

Kupujúci  má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie alebo e-mailom na adresu info@tinydecor.eu, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 30 dní od prevzatia tovaru. 

Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na emailovú adresu : info@tinydecor.eu. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy od zmluvy použiť nasledovný elektronický formulár. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi  sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred doručením tovaru alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť  v nepoškodenom stave, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale  s priloženým dokladom o kúpe ( faktúrou ) zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu : TinyDecor s.r.o., Horná 134/9, 925 53 Pata, Slovensko. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom  než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti  tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli  z dôvodu odstúpenia  od zmluvy. 


Storno objednávky zo strany TinyDecor s.r.o.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

V. Dodacie podmienky

 1. Doprava tovaru a poštovné

Tovar je odosielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti “DPD” Direct Parcel Distribution SK s.r.o. alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta.

Cenník dopravy tovaru:

Slovensko:

Kuriér: 

 • platba na účet :     6,- €
 • platba kartou:        6,- €

packeta.sk:

 • platba na účet :      3,50,- €
 • platba kartou:         3,50,- €

Česká Republika: 

Kuriér: 

 • platba na účet :      8,- €
 • platba kartou:         8,- €

packeta.cz:

 • platba na účet :       4,50,- €
 • platba kartou:          4,50,- €
Poľsko:

packeta.pl – doručenie na adresu

 • SEPA platba prevodom na účet :  6.- €
 • platba kartou: 6.- €


Pri objednávke nad 80,- € je doprava ZDARMA.

V mestách: SEREĎ, NITRA a TRNAVA je po telefonickej dohode doprava ZDARMA.

Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek krajiny, neváhajte nás kontaktovať.

      2. Dodacia lehota

Lehota na spracovanie objednávky je štandardne do nasledujúceho pracovného dňa, vo výnimočných prípadoch maximálne do piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. 

O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom.

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je 7 dní.

      3. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody ( podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka ), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia iného spôsobu dopravy nevyzdvihol  na  vopred dohodnutom  odbernom mieste v lehote určenej na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody berie predávajúci do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu skutočnú škodu, ako aj nepriame škody a ušlý zisk.

VI. Reklamácia tovaru a záručná doba

 1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

            ( Záručná doba pri reklamácii tovaru kúpeného právnickou osobou alebo fyzickou  

            osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia 

            tovaru .)

 1. Záruka tovaru sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou montážou, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu  buď v papierovej podobe , alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info @tinydecor.eu. V každej zásielke je priložená faktúra- doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade  a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu : TinyDecor, s.r.o. , Horná 134/9, 925 53 Pata. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje mechanické poškodenie a nešetrné zaobchádzanie s tovarom. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o jej vybavení.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné , včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením  reklamácie. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-maily: info@tinydecor.eu.
 7. V prípade , že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jej súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Zásady spracúvania osobných údajov ( GDPR)

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej sránke www.tinydecor.eu v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje  bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP  sa aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.Spory je možné riešiť aj tzv. alternatívnym riešením v zmysle zákona č. 391/ 2015 Z.z.. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

VOP www.tinydecor.eu verzia 1.1 účinnosť od 22.08.2022