Cookie Policy

Snažíme sa vytvoriť túto stránku jednoduchú, prehľadnú a pohodlnú na používanie. Vaše používanie stránky nám pomáha pochopiť, ako ju využívate, pričom v tom zohrávajú dôležitú rolu súbory cookies. Cookie je krátky textový súbor, ktorý webová stránka pošle do vášho počítača alebo iného internetového zariadenia, aby rozoznala váš prehliadač alebo uložila informácie. Cookies nám umožňujú rozlišovať vaše zariadenie od ostatných, zlepšovať zobrazovanie stránok a prispôsobovať ich vašim preferenciám. Pomáhajú nám tiež zhromažďovať štatistiky o používaní stránky, ako je počet návštevníkov či doba ich pobytu. Naša stránka obsahuje plugin, ktorý vám umožňuje spravovať používanie cookies podľa vašich predstáv a v súlade so zákonom. Ak nechcete, aby boli cookies ukladané na vašom zariadení, môžete využiť funkciu tohto pluginu a prispôsobiť si nastavenia cookies podľa vašich potrieb prepínačom na stránke dolu „zobraziť detaily“.

Ak nechcete, aby boli cookies ukladané na vašom zariadení, môžete tiež zmeniť nastavenia vášho prehliadača. Informácie o tom, ako cookies povoliť, zakázať alebo odstrániť, nájdete v nápovede prehliadača. Obmedzenie cookies môže ovplyvniť správne fungovanie stránky, ale svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov GDPR

GDPR sú pravidlá pre ochranu Vašich osobných údajov. Je to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 EU z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „GDPR“ ).

Toto nariadenie je priamo záväzné pre všetky členské štáty EÚ, t.j. aj pre Slovenskú republiku. Špecifické GDPR sú ďalej bližšie spracované v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (  „ZOOU“).

 1. Predávajúcim- spracovateľom osobných údajov je TinyDecor s.r.o., Horná 134/9, 925 53 Pata, IČO: 51 884 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 42811/T, e-mail: info@tinydecor.eu, ktorá je prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) ZOOU (ďalej len „ prevádzkovateľ“ ).Vzhľadom na charakter činností vykonávaných prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov, prevádzkovateľ nebol povinný určiť a neurčil tzv. zodpovednú osobu podľa § 44 ZOOU.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracovanie osobných údajov  kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
 3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej  zóne, po prihlásení, alebo inou formou ( e-mailom, písomne).
 4. V mene prevádzkovateľa ďalej spracovávajú osobné údaje tzv. sprostredkovatelia, ktorými sú  subdodávatelia prevádzkovateľa a to najmä: spoločnosť poskytujúca platformu pre internetový obchod ( e-shop), kuriérske spoločnosti, účtovnícka spoločnosť, spoločnosti prevádzkujúce platobné brány, banka prevádzkovateľa, sociálne siete a pod. Prevádzkovateľ má so sprostredkovateľmi uzavreté samostatné zmluvy o spracovaní osobných údajov.
 5. Pre účely vybavenia Vašej objednávky, zrealizovanie platby a doručenie tovaru k Vám potrebujeme nevyhnutne spracovať Vaše:  meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a Vaše prípadné poznámky k objednávke. Okrem toho , pri vybavovaní objednávky spracúvame Váš IBAN ( ak sa nejedná o firemný účet), IP adresu, Vaše názory, recenzie, komentáre, diskusné príspevky, Vami zaslané fotografie, videá  a cookies.
 6. Vaše osobné údaje spracúvame preto, lebo nám to ZOOU umožňuje  a prikazuje, Váš súhlas so spracovaním osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje.

Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje kvôli tomu, že  na tom máme tzv. oprávnený záujem, ktorým je najmä realizácia priameho marketingu, riešenie prípadných pohľadávok, sledovanie  základnej analytiky a pod. Ani v tomto prípade sa Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyžaduje.

 • Vaše osobné údaje primárne spracúvame len na čas nevyhnutný pre vybavenie Vašej objednávky a splnenie kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov je aj archivácia, a teda sekundárne sme povinní archivovať Vaše údaje tak dlho, ako nám to prikazujú jednotlivé právne predpisy. Po uplynutí týchto lehôt budú Vaše osobné údaje vymazané.
 • Osobné údaje viažuce sa k Vašej objednávke sú len Vaše a preto máte plné právo rozhodovať , ako s nimi má prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ zaobchádzať. Máte tieto práva :
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 ZOOU- teda najmä právo dozvedieť sa, či a aké osobné údaje sa o Vás spracovávajú
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 ZOOU
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 ZOOU
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 ZOOU
 • právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi podľa § 26 ZOOU
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ZOOU
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ( ak to súhlas vyžaduje ) podľa § 14 ods. 3 ZOOU
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 ZOOU.
 • Predávajúci môže pre skvalitnenie svojich služieb zhromažďovať aj niektoré ďalšie údaje, ktoré môžu byť považované za bežné údaje návštevníka ako napr. údaje o prehliadači, IP adresa, typ zariadenia a pod. Tieto údaje môžu byť využívané napr. na štatistické účely o návštevnosti internetového obchodu, nákupoch, či efektívnosti reklamy. Takéto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré ich spracúvajú výlučne pre potreby predávajúceho a nebudú zverejnené. Údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, ak sú spracovávané v systémoch ako je napr. Google Analytics a obdobné služby.

Zaškrtnutím súhlasu so Zásadami spracovania osobných údajov (GDPR) potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady meniť, o čom budete vopred informovaní.

Zásady spracúvania osobných údajov ( GDPR), www.tinydecor.eu, verzia 1.0. účinnosť od 1.12.2020.